Ogłoszenia związane z kornawirusem

 

WEZWANIE ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO DO MODLITWY

https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1494-wezwanie-metropolity-katowickiego-do-modlitwy

 

APEL EPISKOPATU POLSKI

APEL https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1495-wzywamy-do-dialogu-spolecznego-i-poszanowania-godnosci-kazdego-czlowieka

  

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT KS ARCYBISKUPA 

https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1478-informacja-kanlerza-kurii-metropolitalnej-w-sprawie-dyspensy

 

 

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KEP - KORONAWIRUS NOOWE ZARZĄDZENIA

https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1473-komunikat-przewodniczacego-kep

 

sytuacja epidemiczna w tzw czerwonej strefie :

https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1489-sytuacja-epidemiczna-w-tzw-czerwonej-strefie

 

NOWY KOMUNIKAT KS ARCYBISKUPA 

https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1478-informacja-kanlerza-kurii-metropolitalnej-w-sprawie-dyspensy

 

 

NOWY KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KEP - KORONAWIRUS NOOWE ZARZĄDZENIA

https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1473-komunikat-przewodniczacego-kep

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ
W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH
Wstęp
Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wieków
Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych.
Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie
i życie wiernych i całego społeczeństwa, bazując na wcześniejszych dokumentach KEP
oraz zarządzeniach Metropolity Katowickiego, przekazuję duchownym diecezjalnym
i zakonnym posługującym w archidiecezji katowickiej wskazania, zobowiązując
do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.
I. Dyspensa
Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych
do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem
transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.
Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br.,
kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam
aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego
bez obecności wiernych. To samo dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych.
Poza celebracjami kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną
modlitwę.
Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy
we wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi
zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie
są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,19-20).
Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30,
połączona z Apelem Jasnogórskim i modlitwą do Matki Bożej Piekarskiej, Lekarki. Niech
w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami,
tworzącymi rodzinę Kościoła naszej archidiecezji. Wezwaniem do tej modlitewnej
jedności niech będzie głos dzwonów naszych kościołów o godz. 20.15.
2
II. Sakrament pokuty i pojednania
1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie
niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania,
a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności
wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany
wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się
jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który
wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub
żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie
grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi
sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.
Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym przedstawionych
możliwości dróg pojednania (vide załącznik nr 1; proszę o umieszczenie go na
internetowej stronie parafialnej; ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele.).
2. W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania
z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych,
wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty
i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie,
telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka
parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki
ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika.
3. Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej
(np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła
na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują
spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.
III. Komunia święta
1. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie
wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła (1985 r.),
że okres, w którym obowiązuje to przykazanie obejmuje czas od Środy Popielcowej
do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu za zaistniałą sytuację usilnie zachęcam wiernych
do korzystania z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.
IV. Wielki Tydzień/Triduum Paschalne
1. Porządek/organizację Liturgii Wielkiego Tygodnia reguluje dekret Kongregacji
do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19.03.2020 r.
2. Niedziela Palmowa (vide p. I niniejszego zarządzenia).
3. Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane (Wielki
Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna). Obowiązkowy jest udział w Mszy św.
3
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, jednak także w tym dniu obowiązują
ogłoszone ograniczenia prawne i aktualna jest udzielona dyspensa.
4. W Wielkim Tygodniu zalecam utrzymanie tradycyjnych godzin zaplanowanych
w parafii celebracji, choć będą sprawowane bez obecności wiernych. Należy
powiadomić parafian o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się duchowo
w modlitwę w swoich domach.
Wielki Czwartek
1. Msza Krzyżma św. przeniesiona jest na inny termin. Korzystamy nadal z Oleju
Chorych pobłogosławionego przed rokiem w Wielki Czwartek.
Wielki Piątek
1. Zachęcam duchowieństwo do odmawiania Ciemnej Jutrzni w kapłańskich
wspólnotach na probostwie lub w kościele.
2. W Liturgii Męki Pańskiej do modlitwy powszechnej dołączamy intencję specjalną
(vide załącznik nr 2).
3. Nie urządzamy Bożego Grobu i adoracji Krzyża. Zachęcamy wiernych do adoracji
Krzyża w swoich mieszkaniach.
Wielka Sobota
1. Nie ma tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów. Zamiast tego
proponujemy wiernym obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem
wielkanocnym (vide załącznik nr 3). Proszę o umieszczenie go na internetowej stronie
parafialnej; ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele.
Wigilia Paschalna/Wielkanoc
1. Zachowujemy przepisy liturgiczne dotyczące czasu celebracji Wigilii
Paschalnej, chociaż będziemy ją sprawować bez obecności wiernych.
2. Na początku Wigilii Paschalnej i przy obrzędzie światła należy pominąć
rozpalanie ogniska i procesję. W praktyce więc liturgię rozpoczynamy w prezbiterium,
gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego
(Exsultet). Potem następuje liturgia Słowa. W czasie liturgii chrzcielnej należy tylko
odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55), nie stosując
pokropienia. Potem następuje liturgia eucharystyczna. Nie ma procesji rezurekcyjnej.
V. Koncelebra
W tym czasie należy pozostawić przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego
i puryfikację głównemu celebransowi. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez
zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską i puryfikuje naczynia
liturgiczne.
4
VI. Uroczystość Pierwszej Komunii św.
1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi
i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci
mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii
(w tym pierwszych spowiedzi).
2. Po Wielkanocy:
a. wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół,
należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
b. wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie
odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom
w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć
indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.
3. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym
(zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków
ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.
4. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka
w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami
uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.
5. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym,
to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się
w ich opinie.
VII. Pogrzeb
W dniu pogrzebu można celebrować Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała
zmarłego (ew. urny). Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie
z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób.
UWAGA!
Przedstawiony dokument należy umieścić w gablotkach oraz na stronie
internetowej parafii (startowa/powitalna). Powyższe wskazania mogą ulec
modyfikacji.
Zakończenie
Sługa Boży ks. Jan Franciszek Macha 2 kwietnia 1942 r. napisał w mysłowickim
więzieniu, mieszczącym się niedaleko kościoła: „Dzisiaj w Wielki Czwartek otrzymałem
zezwolenie do pisania. Jestem chwała Bogu zdrowy. Jest mi bardzo ciężko, że nie mogę brać
udziału w tych pięknych ceremoniach Wielkiego Tygodnia. Jest mi bardzo smutno jak słyszę
jak dzwony kościelne dzwonią. Jestem w ten czas w myślach tam przy ołtarzu, który jest
około 200 m oddalony od mojej celi. Czas postu już za nami. Następnie zaśpiewamy
5
to wesołe «Alleluja». Niestety, ja nie mogę z wami śpiewać, ale wychwalam Boga na ten
sposób, który jest tutaj możliwy i proszę Wszechmocnego, żeby Was kochani Rodzice
pocieszył. (…)”.
Drodzy Bracia!
W tym szczególnym czasie próby naszej wiary i pasterskiej miłości, zapewniam
o mojej bliskości i modlitwie. Jestem – podobnie jak Biskupi Pomocniczy – do waszej
dyspozycji. Wspólnie wychwalajmy Boga na ten sposób, który jest możliwy, radując się
otwartymi kościołami, sprawowaniem posługi sakramentalnej, nowymi możliwościami
ewangelizacji, katechizacji i duszpasterstwa oraz budowania wspólnoty Kościoła.
Na koniec zwracam się do was ponownie słowami prośby wypowiadanej w czasie
liturgii Mszy Krzyżma św.: „Módlcie się także za mnie, abym wiernie wypełniał urząd
apostolski, który został mnie niegodnemu powierzony i wśród was był żywym wizerunkiem
Chrystusa-Kapłana, Dobrego Pasterza, Nauczyciela i sługi wszystkich”. Polecam Was i Waszą
posługę Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi i z serca Wam błogosławię.
Katowice, 25 marca 2020 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
VA I – 22/20
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abp Stanisław Gądecki wystosował komunikat w związku z decyzją rządu o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Przewodniczący Episkopatu Polski zaapelował do biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji o możliwości uczestniczenia na każdej Mszy świętej jednocześnie grupy maksymalnie 50 wiernych.

 

„W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób” – napisał w specjalnym komunikacie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

 

Przewodniczący Episkopatu przypomina o dyspensie wydawanej przez biskupów diecezjalnych od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. „Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu” – zaznaczył.

 Read more: http://www.pch24.pl/abp-gadecki-apeluje-o-stosowanie-sie-do-decyzji-wladz--msze-swiete-z-udzialem-najwyzej-50-wiernych,74630,i.html#ixzz6GfdxtlZr

 

 

 

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich, siedziba: Siemianowice Śląskie, Michałkowicka 37a.