KONKURS BIBLIJNY 2022

1. Kogo zobaczyli Mędrcy, gdy weszli do domu, w którym narodził się Jezus? (1 pkt)
a) Dziecię z Matką Jego, Maryją
b) Dziecię z Matką Jego Maryją i Józefa
c) tylko Nowonarodzone Dziecię
d) Dziecię z Matką Jego Maryją, Józefa i bydło

 

2. Kto panował w Judei w miejsce Heroda, gdy Józef wrócił ze swoją rodziną z Egiptu do
ziemi Izraela? (1 pkt)
a) Filip
b) Herod Antypas
c) Herod Agryppa
d) Archelaos

 

3. Jakim określeniem Jan Chrzciciel nazwał faryzeuszów i saduceuszów? (1 pkt)
a) groby pobielane
b) plemię żmijowe
c) synowie fałszu
d) ślepi przewodnicy stada

 

4. Kto wyprowadził Jezusa na pustynię? (1 pkt)
a) Jan Chrzciciel
b) Diabeł
c) Duch
d) Anioł

 

5. Jakie konsekwencje poniesie ten, kto zniósłby choćby jedno z przykazań? (1 pkt)
a) nie wejdzie do królestwa niebieskiego
b) będzie najmniejszy w królestwie niebieskim
c) podlega Wysokiej Radzie
d) podlega sądowi

 

6. Kto przychodzi w owczej skórze, a wewnątrz jest drapieżnym wilkiem? (1 pkt)
a) fałszywi uczniowie
b) obłudnicy
c) dopuszczający się nieprawości
d) fałszywi prorocy

 

7. Gdzie Jezus uzdrowił dwóch opętanych? (1 pkt)
a) w kraju Gadareńczyków
b) w okolicach Tyru i Sydonu
c) w Kafarnaum
d) w Samarii

 

8. Do czego Jezus porównał ludzi spoza Izraela podczas rozmowy z kobietą kananejską?
(1 pkt)
a) do psów
b) do szczeniąt
c) do węży
d) do prochu ziemi

 

9. Co otrzyma człowiek, który dla imienia Jezusa opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę,
dzieci lub pole? (1 pkt)
a) pochwałę od Boga
b) wieczne dziedzictwo
c) życie wieczne posiądzie na własność
d) miejsce po prawej lub lewej stronie Jezusa w królestwie niebieskim

 

10. W jakich godzinach mrok ogarnął całą ziemię, gdy Jezus został ukrzyżowany? (1 pkt)
a) od godziny trzeciej do godziny szóstej
b) od godziny szóstej do godziny dziewiątej
c) od godziny dziewiątej do godziny dwunastej
d) od godziny piętnastej do godziny osiemnastej

 

11. Jaką obietnicę składa Jezus swoim uczniom na końcu Ewangelii? (1 pkt)
a) jeśli będą głosić ewangelię, to wejdą do królestwa niebieskiego
b) mogą być sądzeni i wydawani na śmierć z powodu Jezusa
c) Jezus ześle na uczniów Ducha Świętego
d) Jezus będzie z nimi, aż do skończenia świata

 

12. W jakim języku była pierwotnie zredagowana Ewangelia wg św. Mateusza? (1 pkt)
a) w języku hebrajskim
b) w języku aramejskim
c) w języku greckim
d) w języku łacińskim

 

13. Wyjaśnij, na czym polega istota Prawa i Proroków: „Złota zasada postępowania”. (2 pkt)
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
14. Opisz dokładnie, w jaki sposób arcykapłani i faryzeusze zabezpieczyli grób
Jezusa. (Wymień dwa elementy.) (2 pkt)
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
15. Opisz dokładnie, co wydarzyło się, gdy Jezus wyszedł z wody po chrzcie
Janowym? (Wymień trzy elementy.) (3 pkt)
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

16. Opisz dokładnie, co Jezus nakazał Piotrowi w sprawie opłaty podatku na świątynię?
(Wymień pięć elementów.) (5 pkt)
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
17. Wymień zjawiska, jakie miały miejsce zaraz po zgonie Jezusa?
(Wymień pięć elementów.) (5 pkt)
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
18. Opisz dokładnie, w jaki sposób żołnierze namiestnika szydzili z Jezusa, gdy został
skazany. (Wymień dziewięć elementów.) (9 pkt)
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

 

19. Napisz dokładnie, kto wypowiedział poniższe słowa. (łącznie 12 pkt)
a) „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój.” (Mt 8, 8) (2 pkt)
Odpowiedź: ………………………………………….
b) „Ulituj się nad nami Synu Dawida.” (Mt 9, 27) (2 pkt)
Odpowiedź: ………………………………………….
c) „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.” (Mt 16, 16) (2 pkt)
Odpowiedź: ………………………………………….
d) „Przyjacielu, po coś przyszedł?” (Mt 26, 50) (2 pkt)
Odpowiedź: ………………………………………….
e) „Oddaj, coś winien!” (Mt 18, 23nn) (2 pkt)
Odpowiedź: ………………………………………….
f) „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego” (Mt 28, 5)
(2 pkt)
Odpowiedź: …………………………………………………………………

 

20. Przyporządkuj do każdego z podanych Błogosławieństw obietnicę daną przez Jezusa
w Kazaniu na Górze (Mt 5, 3 – 12), wpisując obok cyfr odpowiednie litery (za każde
prawidłowe przyporządkowanie – 2 pkt; łącznie 12 pkt)
Błogosławieństwo Obietnica 
1. Błogosławieni ubodzy w duchu     
2. Błogosławieni cisi      
3. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości     
4. Błogosławieni czystego serca    
5. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój
6. Błogosławieni, gdy wam urągają i prześladują was 

 

   A. Boga oglądać będą

  B. Do nich należy królestwo niebieskie

  C. Na własność posiądą ziemię

  D. Będą nazwani synami Bożymi

  E. Wielka jest wasza nagroda w niebie

  F. Będą nasyceni

 

 

Odpowiedzi: /1………./ /2………../ /3..………/ /4.………./ /5………./ /6………./

 

21. W jakim systemie najczęściej zatrudniano robotników w dużych gospodarstwach?
(1 pkt)
a) godzinowym
b) dniówkowym
c) niewolniczym
d) tygodniowym

 

22. Która godzina była najbardziej naturalną porą zatrudniania robotników w czasach
Jezusa? (1 pkt)
a) około godziny trzeciej
b) około godziny szóstej
c) około godziny dziewiątej
d) około godziny dwunastej

 

23. Który z motywów przypowieści o pannach nie jest oparty na żydowskich zwyczajach
weselnych? (1 pkt)
a) lampy
b) oczekiwanie na pana młodego
c) zamknięte drzwi
d) wołanie, że pan młody przybywa

 

24. Napisz, o czym świadczy fakt, że pan z przypowieści o talentach, dzieli się ze sługami
swoim majątkiem.(2 pkt)
……………………………………………………………………………….

25. Napisz, kogo symbolizują robotnicy z przypowieści o robotnikach w winnicy,
którzy zostali najwcześniej zatrudnieni. (2 pkt)
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
26. Napisz, co symbolizuje denar, czyli dzienna wypłata robotnika w winnicy.
(2 pkt)
……………………………………………………………………………….

 

27. Podaj interpretacje Orygenesa i św. Augustyna obietnicy danej przez Jezusa Piotrowi:
„Ty jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go
nie przemogą.” (Mt 16, 28) (2 pkt)
Interpretacja Orygenesa:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Interpretacja św. Augustyna:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

 

28. Napisz, co oznacza greckie słowo theoresai, użyte w opisie zmartwychwstania Jezusa.
(2 pkt)
……………………………………………………………………………….

 

29. Na podstawie greckiego phronimos napisz, kogo symbolizowały panny roztropne
z przypowieści Jezusa. (2 pkt)
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

 

30. Wymień trzy powody, dla których sługa z przypowieści o talentach zakopał powierzony
mu jeden talent. (3 pkt)
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich, siedziba: Siemianowice Śląskie, Michałkowicka 37a.